تخفیف ویژه!
کد شناسه :318201

بررسي تطبيقي قاعده لطف در اماميه و آموزه فيض در مسيحيت كاتوليك

260,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

از ديدگاه اماميه و کاتوليک، خداوند بر اساس دو اصل لطف و فيض، تدبيرهاي ويژهاي براي رساندن انسانها به سعادت و رستگاري انجام داده است. برجستهترين امتيازهاي قاعدة لطف نسبت به آموزة فيض بدين قرارند: 1. طرح لطف، با عقل هماهنگي کامل دارد، اما بر آموزة فيض نقدهاي جدي عقلي وارد است؛ 2. جايگاه و حيثيت اختيار و قدرت در طرح لطف حفظ شده، اما ارادة آسيبديده و عدم توانايي انسان براي رسيدن به رستگاري از پيشفرضهاي اساسي نقشة فيض است؛ 3. در طرح لطف عمل به تکليف و شريعت امري ثابت و ريشهاي است، درحالي که آموزة فيض مسيح، الغاي تکليف و شريعت انبيا را در پي دارد.