تخفیف ویژه!
کد شناسه :318210

خط مشي هاي عمومي اسلام و اقتصاد عدالت محور

310,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي يکي از خواستهها و انتظارات مهم مردم از دولتها، بهويژه دولت اسلامي است. از سوي ديگر، ابزار مهم دولت براي انجام وظايف و تحقق اهداف مورد نظر، تدوين و اجراي "خطمشيهاي عمومي" است. اين کتاب کوشيده است مهمترين خطمشيهاي عمومي مورد نظر اسلام براي تحقق عدالت اقتصادي را بررسي و تبيين کند.