تخفیف ویژه!
کد شناسه :318226

شاخص مشاركت سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي

250,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

مشارکت سياسي در ثباتبخشي، نفوذ و عمقيابي نظام سياسي نقش کليـدي دارد. نظام سيـاسي زماني به اهداف خـود نايـل ميشود که از مشارکت گستردة شهروندان برخوردار باشد. بر اين اساس مشارکت سياسي مطلوب يکي از ويژگيهاي مهم جامعة پيشرفته به لحاظ سياسي است. مطلوبيت مشارکت سياسي معطوف به سه حوزة بينش، ساختار و رفتار سياسي است. در هر يک از اين سه حوزه شاخصهايي از منابع ديني استـخراج شده است کـه ميتوانـد ميـزان مطلوبيـت مشارکت سياسي را در آن حوزه نمايش دهد.