تخفیف ویژه!
کد شناسه :318262

نقد مباني علم مدرن از منظر فرانسيس بيكن

140,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

با توجه به نقش انکارناپذير "فرانسيس بيکن" در جهتگيري علم مدرن، بررسي آراي اين دانشمند تجربهگراي انگليسي ميتواند زواياي پنهاني از عوامل تحول حيرتانگيز دنياگرايي، تکنولوژي و ديگر مؤلفههاي تمدن غرب را آشکار سازد؛ تحولي که ناشي از تغيير نگاه دانشمندان به سه موضوع محوري خدا، انسان و طبيعت است. ايـن پـژوهش، پس از تبـيين بستر تاريخي شکلگيري علوم جديد و مبـاني هستيشناخـتي، معرفتشنـاختي و روششنـاختي بيکن کوشيده است با استـفاده از ديدگاههاي علامه طباطبايي(ره)، مبـاني فوق را ارزيابي کند.