تخفیف ویژه!
کد شناسه :318324

بررسي انتقادي مباني نظريه هاي اجتماعي دين (با تاكيد بر نظريه فريزر، دوركيم، وبر و گيرتز)

170,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بازخواني انتقادي نظريه هاي اجتماعي دين روشن مي سازد که جهت گيري هاي دين پژوهانه جامعه شناسان پيامدهايي در ساحت هاي معرفتي و اجتماعي - فرهنگي به بارآورده که در خوشبينانه ترين حالت موجب نگراني خود آنان شده و ايشان را به واکنش هاي انتقادي واداشته است. هر چه باشد، اين پيامدها کفايت نظري رهيافت هاي جامعه شناختي در باب دين را زير سوال مي برد. انگشت اتهام را به سمت مباني دخيل در آن نظريه ها هدايت مي کند. در چنين وضعيتي سزاوار است پرسيده شود: اگرجامعه شناسان بر مباني ديگري ملتزم مي بودند باز هم نظريه هاي اجتماعي دين، سمت و سويي کنوني اش را حفظ مي کرد؟ کتاب پيش روي، پژوهشي است در قلمرو جامعه شناسي دين که هدف اصلي نويسنده بررسي و نقد مباني نظري نظريه هاي اجتماعي دين به منظور کشف خطاهاي معرفتي و پيامدهاي اجتماعي آنهاست.