تخفیف ویژه!
کد شناسه :318363

تحول فهم دعا در كودكان و نوجوانان

150,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

تمايلات مذهبي بهويژه موضوع دعا و نيـايش همـواره مـورد توجه دانشمند در حوزههاي گوناگون، ازجمله دانش روانشناسي بوده است. بر پايه مفروضه روانشناسيِ تحولي شکلگيري مفاهيم ديني تدريجي و تحت تـأثير عوامل شنـاختي، فردي، اجتـماعي و آموزشي صـورت ميگيرد. در اين پژوهش تلاش شده است مدل تحولي شکلگيري فهم دعا و عوامل اثرگذار بر آن بررسي گردد تا برنامهريزان را در بهبود وضعيت آموزشهاي ديني متـناسب با ظرفيـتها و محدوديتهاي شناختي و رواني دانشآموزان ياري رساند.