تخفیف ویژه!
کد شناسه :318439

سيره نبوي(ص) در مديريت تعارض

220,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

تعارض، پديده اي است که در اکثر سازمان ها ديده مي شود و بخشي از هزينه ها به مديريت آن اختصاص مييابد. سيره پيامبر(ص) مي تواند الگوي مناسبي براي مديريت تعارض بهدست دهد. اين نوشتار يافته هاي خود از سيره پيامبر(ص) دراينزمينه را، در سه بخش (شيوههاي پيشگيري از تعارض منفي، شيوه هاي حل تعارض، و شيوه-هاي بسترسازي براي تعارض مثبت) عرضه ميکند.