تخفیف ویژه!
کد شناسه :318479

قواعد بنديكت قديس عارف و راهب قرن ششم

130,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين پژوهش با هدف درك عميق تر رهبانيت بنديكت و آشكار شدن ارتباط آن با عرفان مسيحي، براي آگاهي بيشتر از اين بُعد مسيحيت كاتوليك و با روش توصيفي ـ تحليلي سامان يافته است. مقاله درباره پدر رهبانيت مسيحي غرب، يعني بنديكت اهل نورسيا (480ـ547)، با توجه به كتاب قواعد اوست. اين تحقيق، پس از معرفي بنديكت، عارف بودن او را مورد بحث قرار مي دهد. بدين منظور، تعريف و مؤلفه هاي اصلي عرفان و نيز رهبانيت مورد توجه قرار گرفته است. سپس، وجود دو عنصر اصلي عرفان، يعني شهود عرفاني به خدا و گرايش به وحدت، در تعاليم بنديكت بررسي و اثبات شده است. در نهايت، با توجه به رابطة عرفان و رهبانيت و ديدگاه هاي پيروان بنديكت و شارحان «قواعدِ» بنديكت، نتيجه گرفته شده كه تعريف «عارف» بر بنديكتِ راهب صادق است.