تخفیف ویژه!
کد شناسه :318491

گنجينه معرفت جلد ششم: معرفت شناسي (مجموعه مقالات)

410,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

با آثاري از : غلامرضا فياضي - محمد حسين زاده - احمد ابوترابي - عسکري سليماني اميري - عباس عارفي و ... دانش معرفتشناسي که از علوم عقلي به شمار ميآيد، پايه همه علوم بشري و از نگاهي، مهم ترين آنها است. هرچند اين رشته علمي به عنوان رشتهاي مستقل در غرب جديد، شکل گرفته، مراجعه به ميراث علمي مسلمانان به روشني نشان ميدهد که بسياري از اصول اساسي و مسائل آن از متن هاي منطقي، فلسفي، کلامي و عرفاني مسلمانان قابل استفاده است. با توجه به دستاوردهاي انديشمندان مسلمان معاصر، در بازيابي اصول و مسائل اين علم از متون گذشته و ساماندهي آنها ميتوان گفت: اکنون، معرفتشناسي مسلمانان به عنوان رشته اي مستقل، با رويکردي جديد و اصول و دستاوردهايي متفاوت از فلسفه غرب ، در حوزههاي علمي مسلمانان شکل گرفته و رو به گسترش است. آنچه در اين مجموعه، ارائه شده است بخشي از دستاوردها و تلاش هاي پژوهشگران ايـن حـوزه در شناسانـدن معرفتشنـاسي مسلمانـان با توجه به مباحث جديد غربي و با بهره گيري از ميراث علمي دانشمندان علوم عقلي اسلامي است.