تخفیف ویژه!
کد شناسه :318493

گنجينه معرفت جلد پنجم: فلسفه عرفان (مجموعه مقالات)

530,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

با آثاري از: آيت الله محمدتقي مصباح يزدي - سيد يدالله يزدان پناه - محمد فنايي اشکوري - علي اميني نژاد و... فلسفههاي مضاف به پژوهشهاي فلسفي و عقلاني گفته ميشود که به يک موضوع و يا با نگاهي درجه دوم به يک علم ميپردازند. بنابراين، اين فلسفهها گاه مضاف به يک علماند و گاه مضاف به موضوعاتي که علوم بدان ميپردازد. پرداختن به فلسفه علوم سبب ميشود شناخت کافي از جوانب گوناگون علوم بهدست آيد و در پرتو آن ثمراتي در عرصههاي تعليم، تعلّم، يافتن آسيبها و توليد علم حاصل شود. فلسفه عرفان نيز دانش نوپايي است که بالندگي آن، شناخت آسيبها و ايجاد تحول در علم عرفان، متناسب با شرايط کنوني را نويد ميدهد. آنچه در اين مجموعه ارائه ميشود بخشي از مباحث مطرح در "فلسفه عرفان"، همچون چيستي عرفان، خاستگاه و عوامل پيدايي آن، روششناسي و پيوند آن با ديگر قلمروهاي معرفتي است.