تخفیف ویژه!
کد شناسه :318606

آموزه هاي معنوي در سيره نظامي معصومان (ع)

125,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

معنويت برخاسته از توحيد، گمشده بشر از آغاز خلقت تا به امروز بوده است. جامعه بشري عصر جاهلي، بيش از هر زمان ديگري نيازمند اين تحفه الهي بود. با بعثت رسول اکرم شرک و بتپرستي رخت بربست و معنويت پيراسته از خرافات، رخ نمود. از آنجا که در عصر نخستين اسلامي بخش عمدة جامعه در پي نبرد براي دفاع از اسلام نوپا و گسترش آن بودند، توجه دادن جامعه اسلامي، بهويژه رزمندگان اسلام، به امور معنوي در مسائل نظامي بسيار ضروري مينمود که رهبران معصوم اسلام به آن پرداختند. اين اقدام بايسته، سبب تغيير نگرش مسلمانان دربارة نبردهاي دورة جاهلي شد و نيز در تقويت روحية حماسي آنان مؤثر افتاد. رهبران معصوم اسلام به رزمندگان آموختند که در هر حال، خداخواهي را سرلوحة کار خود سازند؛ از عبادت خدا بهويژه نماز استعانت جويند؛ به قرآن تمسک کنند؛ اهل قرآن را بر ديگران مقدم دارند؛ و دشمنان را به قرآن فراخوانند. دعا و درخواست از خدا، بهويژه در شرايط سخت نظامي، براي پيروزي جبهة حق و شکست دشمنان اسلام، از ديگر آموزههاي معنوي در سيره نظامي رهبران معصوم اسلام بود که زمينهساز نزول امدادهاي غيبي و ثبات قدم رزمندگان ميشد.