تخفیف ویژه!
کد شناسه :318611

ابراهيم (ع) سيري در سيره قرآني

80,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

حضرت ابراهيم(ع) « جد بزرگ پيامبر اسلام(ص) و اهلبيت(ع)»، پس از رسول اكرم(ص) بزرگترين پيامبر الهي به شمار ميآيد. سيرة عقلاني ابراهيم(ع) بر پرسشگري و حقيقتجويي مبتني است و از روش استدلالي خاصي بهره ميبرد. ابراهيم(ع) در برابر عموم مردم با بهرهگيري مناسب از فرصتها و گفتوشنود با آنها بهترين سبك را برميگزيند. مهرورزي به خداوند، محتواي نيايشها، رفتار با آزر (عموي خود)، ارتباط با همسران، برخورد با جامعة مشركان و حاكمان و رفتار با قوم لوط نمونهاي از ابعاد شخصيتي منحصربهفرد حضرت ابراهيم(ع) است. بيترديد شناخت ابعاد گوناگون شخصيت ابراهيم(ع) از نيازهاي فكري بشر امروز است و در ميان انبوهي از انديشهها و گرايشهاي مادي، بهترين راه تفكر و عمل را فراروي انسانها قرار ميدهد.