تخفیف ویژه!
کد شناسه :318665

اصول اخلاقي حاكم بر رسانه از ديدگاه اسلام با تاكيد بر سيماي جمهوري اسلامي ايران

140,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

جامعة ديني، جامعهاي «دينمدار»، «دينباور» و «دينداور» و جامعه «مطلوبِ ديني» است. شاخص چنين جامعهاي، مدينةالنبي و جامعه علوي است. اين جامعه، آنگاه امكان تحقق دارد كه مؤلفههايي همچون خدامحوري، هدفمداري، اخلاقمداري، مسئوليتپذيري، تكليفگرايي، حفظ حرمت و كرامت انساني و... در آن تحقق يابد. با اين وصف و با عنايت به اينكه اخلاق رسانه از جمله مباحث مطرح در قلمرو جامعه‏شناسي، جامعهشناسي ارتباطات، ارتباط جمعي و اخلاق كاربردي است؛ اين كتاب ميكوشد به اين سؤال پاسخ دهد كه سيماي جمهوري اسلامي ايران، ازآنجاييكه رسانهاي ملي و همگاني، و عهدهدار آگاهيدهي به افكار عمومي است، و اغلب با منافع عمومي سروكار دارد، چگونه ميتواند به اخلاق پايبند باشد؟ زيرا اطلاعرساني و آگاهيبخشي، كه مهمترين وظيفه رسانهها و از جمله سيماي ج.ا.ا. است، ممكن است موجب ورود به امور شخصي و خصوصي افراد و دخالت در آنها باشد؛ اموري كه با منافع عمومي در تضاد و تعارض است. اما اين دو چگونه قابل جمع اند؟ اصول اخلاقي حاكم بر اين رسانه كدام است؟