تخفیف ویژه!
کد شناسه :318671

افغانستان و مدرنيته (تعامل يا تقابل)

36,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب پژوهشي در قلمرو جامعه شناسي سياسي است که با هدف مطالعه روند تجددخواهي جامعه افغانستان و شکست هاي پي درپي آن، در تعامل با مدرنيته غربي، تدوين يافته است. روش نگارنده از نوع تحليل محتوا است؛ به اين معنا که ابتدا از چگونگي ورود مدرنيته غربي و واکنش هاي جامعه افغانستان در مواجهه با آن، با مراجعه به اسناد و کتاب هاي تاريخي در اين باره، به صورت توصيفي بحث شده و سپس با استفاده از اين داده ها و به کمک چارچوب نظري، دليل عدم استقرار مدرنيته غربي در افغانستان، تبيين گرديده است. وي معتقد است که حاکمان نوگرا و بسياري از تجددخواهان افغانستان، نگاهي سطحي به مدرنيته و ساختار جامعه خود داشته اند؛ زيرا بدون توجه به تضاد ميان دو نظام معنايي مدرنيته و جامعه اين کشور، درصدد اجراي مولفه هاي مدرنيته برآمده اند.