تخفیف ویژه!
کد شناسه :318729

بررسي اصول حاكم بر سازمان دهي از منظر قرآن كريم

150,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

خداوند نظام آفرينش را به صورتي آفريده است كه هر موجودي وظيفهاي خاص دارد و نقشي ويژه ايفا ميكند. اين وظايف نيز هيچيك بدون غايت نيست؛ بلكه همة موجودات اهداف خاصي را دنبال ميكنند؛ هرچند هدف غايي آنها قرب به خداوند است: وَقُضِيَ الأمْرُ وَإِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ (بقره، 210). از آنجا كه نظامهاي اجتماعي از ديدگاه اسلام، از نظام حاكم بر عالم آفرينش جدا نيستند، بايد ابتدا تمام افراد جامعه و بهويژه اعضاي سازمان، هريك وظايف خاصي (تقسيم كار) را انجام دهند و سپس هركدام براي دستيابي به اهداف، كارهاي خود را با ديگران هماهنگ كند. اين دو، يعني تقسيم كار و هماهنگي، كه از عناصر مهم سازماندهي بهشمارند، در سازمانهاي اجتماعي در همة كارها لازماند. از همينرو آقاي مينتزبرگ ميگويد: «هر فعاليت سازمانيافتة انساني، از سفالگري گرفته تا پياده كردن انسان در كرة ماه، نيازمند دو شرط پايه، و در همان حال ناسازگار با يكديگر است. اين دو شرط عبارتاند از تقسيم كار ميان وظيفههاي گوناگون و هماهنگ كردن اين وظيفهها بهگونهاي كه امكان انجام كار را فراهم كند».