تخفیف ویژه!
کد شناسه :318738

بررسي فقهي _ حقوقي ترك فعل در تحقق عنصر مادي جرم

105,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

تحقق و عدم تحقق عنصر مادي جرم با ترك فعل، به خصوص با ترك فعل داراي نتيجه (فعل ناشي از ترك فعل)، از موضوعات چالشبرانگيز و انگشت شماري حقوقجزا است که طي قرن­هاي متمادي، در معرض نفي و اثبات فقيهان و حقوق دانان قرار گرفته است و آنان براي رفع اشكالات مطرح شده، پاسخهاي متعددي بدست دادهاند. در اين تحقيق، اين موضوع از ديدگاه فقيهان شيعه و مذاهب چهارگان? اهل سنت، حقوق تطبيقي، حقوق جزايي بينالملل، نظريه­هاي مشورتي، قوانين و روي? قضايي جمهوري اسلامي ايران، بررسي شده است. بر اساس يافته­هاي اين بررسي، اصول و مباني فقهي و حقوقي، ترک فعل در مواردي قابليت تحقق عنصر مادي جرم را دارد که افزون بر شرايط ديگر، تأثير تارک فعل به عنوان سبب در تحقق نتيج? مجرمانه قوي­تر از مباشر باشد. از اين­رو، ترک فعل نيز همانند فعل ايجابي در شرايط معيني، واجد عناصر اصلي و ضروري براي تحقق يک جرم است.