تخفیف ویژه!
کد شناسه :318739

بررسي كاركردهاي اجتماعي انتظار حضرت مهدي (عج) در ايران معاصر

25,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در اين پژوهش، آثار اجتماعي انتظار ظهور امام زمان به عنوان اعتقاد و استراتژي مهم شيعه و مورد تأکيد اهل بيت و پيامدهاي خوب آن در ساختن جامعه اسلامي ايران و پويايي، انسجام و کنترل اجتماعي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نگارنده، نخست به مفهوم انتظار و آثار سازنده آن در اميدبخشي به مردم براي ساخته شدن دنيا و بهبود اوضاع مردم اشاره کرده و از منظري روايي و قرآني به بحث درباره اميد و اقسام آن پرداخته است. سپس وعده پيروزي نهايي لشگر حق بر باطل و نصرت الهي نسبت به مؤمنين و گسترش عدالت بر اثر ظهور امام زمان(ع) در آيات و روايات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و فراگيري رحمت و هدايت الهي و عوامل اميد بخشي در جامعه منتظران را تبيين شده است. نويسنده، رشد فرهنگ، دانش و ارتباطات، گسترش امنيت در جامعه و نزول برکت و رفاه اقتصادي را در پرتو اميد به ظهور ارزيابي کرده ورابطه اميد و انتظار سازنده را بررسي نموده است. يکي ديگر از کارکردهاي اجتماعي انتظار حضرت مهدي که نگارنده به آن اشاره کرده است؛ پويايي اجتماعي و تحرک بخشي به مردم ايران در سده اخير و داشتن روحيه ظلم ستيزي، حرکت مردم براي تشکيل حکومت اسلامي در عصر غيبت، خيزش هاي مردمي در عصر مشروطيت و داشتن روحيه جهاد با کفار است. در همين راستا، نگارنده به ادله عقلي و نقلي ضرورت تشکيل حکومت اسلامي در عصر غيبت کبري اشاره کرده و تفکر نفي جدايي دين از سياست توسط امام خميني در عصر کنوني را تشريح نموده است. وي انسجام بخشي و همبستگي اجتماعي را يکي ديگر از کارکردهاي اجتماعي اعتقاد به ظهور حضرت مهدي(ع) عنوان کرده و ديدگاه انديشمنداني مانند فارابي، خواجه نصيرالدين طوسي را در مورد عوامل همبستگي اجتماعي و آثار آن در جامعه بيان نموده است. در همين راستا به مسأله ولايت فقيه يا ولايت فقها (نواب عام) در عصر غيبت اشاره شده و پيشينه اي از بحث ولايت فقيه در عصر صفويه، مشروطيت و انقلاب اسلامي ايران ارايه شده است و نمونه هايي از ميرزاي شيرازي، شيخ فضل الله نوري، آخوند خراساني و امام خميني را در مورد مبحث ولايت فقيه با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفته است. نويسنده، بازشناسي جايگاه سياست در شريعت، تصميم ولايت در حوزه سياست و بعد مناسکي و همبستگي اجتماعي را از پيامدها و دستاوردهاي سياسي امام خميني به ويژه در مورد ولايت فقيه عنوان کرده است. در بخش ديگري از کتاب، نويسنده به يکي ديگر از کارکردهاي اجتماعي انتظار ظهور امام زمان(ع) اشاره کرده و نظارت و کنترل اجتماعي از ديگر آثار انتظار عنوان نموده است. وي احساس حضور و جامعه پذير کردن انتظار امام زمان را از آثار و نتايج نظارت و کنترل اجتماعي برشمرده و عوامل جامعه پذيري در نهادهاي مختلف اجتماعي جامعه ايران و نقش رسانه ها و ارگان هاي مذهبي در گسترش تفکر انتظار ظهور را بررسي نموده است. نويسنده، امربه معروف و نهي ازمنکر را به عنوان ابزار مهمي براي کنترل اجتماعي و نظارت عمومي دانسته وسطوح فردي و اجتماعي و حکومتي امربه معروف و نهي ازمنکر و فرايند اعمال آن را تبيين نموده است. وي در پايان به ساختار اجتماعي و فرهنگي عصر غيبت اشاراتي نموده است. به نظر مي رسد که مباحث کتاب از انسجام ضعيفي برخوردار است و در اغلب موارد ارتباط منطقي مطالب رعايت نشده است و پراکندگي مطالب باعث مي شود.