تخفیف ویژه!
کد شناسه :318746

بصيرت اخلاقي

31,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

نگارنده کتاب پيش رو را کتابي مي داند که به دو ديدگاه کاملا متضاد دربار? اخلاق مي پردازد. در يک طرف به ديدگاه غير شناخت گرايي مي پردازد. طرفداران اين ديدگاه مدعي اند که ما در جهاني زندگي مي کنيم که هيچ ارزش عيني وجود ندارد. در نتيجه تصورات ما از ارزش اخلاقي بدين نحو است که چون ما مخلوقاتي با احساسات، اميال و نيازها هستيم، نسبت به پاره اي از اعمال واکنش مطلوب و نسبت به پاره اي ديگر واکنش نامطلوب نشان مي دهيم. بنابراين، سرچشمه ارزش در وجود خود ماست. در برابر اين ديدگاه غير شناخت گرايي، واقع گرايي اخلاقي وجود دارد که بر آن است که ارزش هاي اخلاقي را بايد در جهان خارج يافت، و حقايق اخلاقي وجود دارند و ما مي توانيم آنها را کشف کنيم، و بر خلاف ادعاي غيرشناخت گرايان، درستي و نادرستي اخلاقي يک چيز آن گونه که غير شناخت گرايان مي گويند به چگونگي احساس ما دريار? آن بستگي ندارد. اين کتاب را مي توان در رديف کتاب هاي مربوط به فرااخلاق طبقه بندي کرد. فهرست مطالب: فصل اول: اخلاق؛ جعل يا کشف، به مباحث توجيه و صدق، واقع گرايي اخلاقي، غيرشناخت گرايي اخلاقي، آزادي اخلاقي و معناي زندگي، واقع گرايي و غيرشناخت گرايي و سنت اخلاقي، و اخلاق و نظري? اخلاق اختصاص دارد. فصل دوم: خطوط کلي غيرشناخت گرايي اخلاقي، با مباحث واقعيت و ارزش، چهار نقد بر غيرشناخت گرايي، تبيين عمل و انگيزه، زبان اخلاق، حقيقت، توجيه و شک گرايي، و غيره سروکار دارد. فصل سوم: خطوط کلي واقع گرايي اخلاقي، به مباحث فرض واقع گرايي، واقعيت اخلاقي، انگيزه اخلاقي، حقيقت و معنا، مشاهده، توجيه، و علم واقعيت مي پردازد. فصل چهارم: غيرشناخت گرايي، تحولات بيشتر، به مباحث تشبيه ادراک حسي، درک واقعيت مطلق، صفات اخلاق به مثابه کيفيات ثانويه، انگيزه و ديدگاه اصلاح شده، و غيره اختصاص دارد. فصل پنجم: واقع گرايي و واقعيت، به مباحث واقعيت محض، واقعيت مطلق، ادراک و واقعيت، تبيين و فرافکني، و واقعيت مستقل از ذهن مي پردازد. فصل ششم: جايگاه بحث يا گزارش ضمني، با مباحث واقع گرايي و نظريه خطا، نظريه غيرواقع گرايي درباره صفات اخلاقي، انتخاب نظريه اخلاقي سرکار دارد. فصل هفتم: انگيز? اخلاقي، به مباحث دفاع از نظري? باور – ميل، تفسير ناشناخت گرايانه از ميل، حجيت الزامات اخلاقي، فضيلت اخلاقي مي پردازد. فصل هشتم: ضعف اخلاقي به مباحث ضعف اخلاقي، ضعف اراده، ضعف و نظري? باور - ميل، نظريه غيرشناخت گرايي و ضعف اخلاقي، نظريه هاي شناخت گرايانه در باب انگيزه و ضعف اخلاقي، و غيره اختصاص دارد. فصل نهم: گرايش به ضد اخلاق و شرارت، به مباحث چرا گرايش به ضد اخلاق، تهديدي براي نظري? درون گرايي است، نظريل درون گرايي و گرايش به غير اخلاق، نظريه درون گرايي و شرارت، و غيره مي پردازد. فصل دهم: واقع گرايي اخلاقي و تنوع اخلاقي، با مباحث اختلاف و شک گرايي، جهان هاي اجتماعي، جزئي گرايي و توجيه، بصيرت و تساهل، و غيره سروکار دارد. فصل يازدهم: نظري? غيرشناخت گرايي و نظري? سودگرايي، به مباحث فلسفه اخلاق و نظري? اخلاقي، نظريه سودگرايي، نظريه سودگرايي و نظري? ناظر آرماني، سازگاري و نظري? سودگرايي، و غيره مي پردازد. فصل دوازدهم: دورنماي شبه واقع گرايي، با مباحث شبه واقع گرايي، نظريه شبه واقع گرايي موردِ دفاع قرار گرفته، پاسخ واقع گرايانه، و غيره سروکار دارد. فصل سيزدهم: اصول يا نظريه جزئي گرايي، به مباحث نقش اصول اخلاقي، تعارض اخلاقي، جزئي گرايي و وظايف اوليه، و غيره اختصاص دارد.