تخفیف ویژه!
کد شناسه :318811

تبيين جامعه شناختي انقلاب مشروطه: كوششي در تحليل تغييرات اجتماعي تاريخ معاصر (مشروطه)

145,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

آثار فراوان در زمينه مشروطه، با وجود كثرت هنوز نتوانسته است همه زواياي واقعه مشروطه را بازكاوي كند؛ ازاينرو نياز فراوان به تحقيق و كاوش در اين باره، همچنان احساس ميشود؛ زيرا اولاً بسياري از كتابهاي موجود، تحت تأثير جريان تاريخنگاري عصر مشروطه قرار گرفته است، كه بسياري از وقايع در آن يكسويه و به نفع مشروطة غربي ديده شده است؛ ثانياً در تحليل وقايع، از آراي نظريهپردازان غرب استفاده شده است و پژوهشگران عملاً خواستهاند از زاويه ديد آنها انقلاب مشروطه را تحليل كنند. ازآنجاكه اين نظريهها در فضاي فرهنگي غرب و بيشتر از منظري كاملاً مادي شكل گرفته است، اغلب در تحليل حوادث كشورهاي اسلامي مثل ايران، ناكارآمد است و خارجيان در تحليل بسياري از وقايع به خطا رفتهاند. در اين كتاب تلاش شده است ناكارآمدي اين نوع نظريات در تحليل انقلاب مشروطه نشان داده شود. اين پژوهش كوشيده است تحولات تاريخي مشروطه را اولاً مستقل از جريان تاريخنگاري موجود، و ثانياً از زاويهاي تازه و با تأكيد بر نقش فرهنگ (البته با رويكرد غير مادي) در حوادث اجتماعي بررسي كند؛ با اميد به اينكه افقهاي بيشتري از مشروطه روشن شود.