تخفیف ویژه!
کد شناسه :318829

تساهل و تسامح از ديدگاه قرآن و اهل بيت (ع)

56,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

تسامح و تساهل موضوع گستردهاي است كه ميتواند در زندگي دو فرد، دو خانواده، رابطة دولت و ملت، و حتي رابطة دولتها با يكديگر مطرح شود. پرسش اينجاست وقتي انسان با كساني روبهرو ميشود كه رفتار و گفتارشان را مخالف مرام و منافع خود ميبيند، وظيفة ديني و انساني او چيست؟ آيا در تمام موارد، شايسته است از منافع و مرام خود چشم بپوشد يا ميبايد در همة موارد نامتساهل باشد و مقاومت کند؟ و يا بايد تفصيل قايل شد؟ يعني در برخي موارد تساهل ورزيد و در برخي ديگر نامتساهل بود؟ اصولاً نظر اسلام دراينباره چيست؟ معيارهاي خشونت و مدارا از ديدگاه اسلام كداماند؟ اختلافات اساسي ليبراليسم و اسلام در اين زمينه چيست؟ پاسخ به اين پرسشها و بررسي پيامدهاي تساهل در حدود الهي، برنامههاي ديني و حقوق اجتماعي، بخشي از مطالبي است كه خوانندگان محترم ميتوانند در اين كتاب ملاحظه کنند.