تخفیف ویژه!
کد شناسه :318849

تهاجم فرهنگي

70,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

مطالب اين كتاب در چهار بخش تنظيم شده است. بخش اول با عنوان «تهاجم فرهنگى يا زمينه تسلط كفار بر مسلمانان» به موضوعات ذيل مى پردازد: هويت شرق نشينان و گستره تهاجم فرهنگى، فلسفه غرب و نقش تخريبى آن در فرهنگ جوامع اسلامى، گونه هاى مختلف تهاجم يا زمينه هاى تسلط كفار بر مسلمين و اهميت سلطه فرهنگى، اصل عدم استيلاى كفار بر مسلمين و دليل اين اصل. بخش دوم با عنوان «اصول و ارزش هاى اسلامى و خطر تهاجم فرهنگى» از مقوله فرهنگ و تهاجم فرهنگى سخن مى گويد و مبارزه فرهنگى را برترين حربه دشمنان مى شمارد، و ايمان زدايى و ايجاد شك در باورهاى دينى را به منزله يكى از ابزارهاى تهاجم فرهنگى قلمداد مى كند. بخش سوم با عنوان «انقلاب اسلامى و خطر تهاجم فرهنگى» اين نوع تهاجم را بزرگ ترين خطر براى انقلاب اسلامى دانسته است و با برشمردن عناصر اصلى فرهنگ (بينش ها، گرايش ها و رفتارها) نقش مهم فرهنگ در تداوم انقلاب گوش زد شده است و پس از اثبات بى نظير بودن انقلاب اسلامى، ولايت فقيه، هدف اصلى تهاجم فرهنگى شمرده شده و در نهايت راه ترويج ارزش ها و شيوه هاى مقابله با هجوم فرهنگى دشمن بيان گرديده است. در بخش چهارم با عنوان «تهاجم فرهنگى و راهكارهاى دفاعى» ابتدا آماجگاه هاى هجوم فرهنگى دشمن تعيين شده است كه عبارتاند از: الف) عناصر سهگانه فرهنگ؛ يعنى بينش ها، ارزش ها، رفتارها؛ ب) حوزه و دانشگاه. سپس راه هاى نفوذ فرهنگى دشمن اعم از راه هاى سطحى و ريشه اى مورد توجه قرار گرفته است. آن گاه راهكارهاى دفاعى در دو زمينه وظيفه ملت، اعم از فرهيختگان و توده عمومى مردم، و وظيفه دولت در دفاع از فرهنگ اسلامى تبيين شده است.