تخفیف ویژه!
کد شناسه :318866

زن در فرهنگ و انديشه اسلامي: جستاري در هستي شناسي زن

30,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اگر چه درباره موضوع زن در فرهنگ و انديشه اسلامي، کتاب ها و مقالات بسياري از سوي انديشمندان مسلمان نگاشته شده است؛ ولي پژوهش بيشتر از اين شايسته است، مباحث اين کتاب بر پايه تعاليم اسلامي است که در آن، ابتدا موضوع «مشترکات تکويني زن و مرد» مطرح مي شود و در پي آن، اين مباحث تشريح مي گردد: اشتراک زن و مرد در برخورداري از گوهر انساني، اشتراک زن و مرد در هدف غايي آفرينش، همگوني کمال زن و مرد. مبحث دوم کتاب، شرح و بررسي «تفاوت هاي تکويني زن و مرد» است که اين مباحث را شامل مي شود: تفاوت زن و مرد در ادراک، تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات، تفاوت زن و مرد در ميل و گرايش، و بررسي اجمالي چند نکته درباره تفاوت هاي زنان و مردان.