تخفیف ویژه!
کد شناسه :318873

جهاد و اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بين الملل معاصر

160,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

«اصل منع توسل به زور»، در حقوق بين‏الملل معاصر به صورت يكى از قواعد بنيادين جامعة بينالمللى و حتى قاعدة آمره در آمده است. در چنين موقعيتى، ديدگاه اسلام چيست؟ آيا براساس حقوق بين‏الملل اسلام، اصل نخستين، در روابط بين‏المللى دولت اسلامى با ديگر دولتها و جمعيتها صلح است يا جنگ؟ و آيا مفهوم «جهاد» بهويژه جهاد ابتدايى كه از اصول بنيادين اثرگذار بر روابط بين‏المللى دولتهاى اسلامى است، آن طور كه نويسندگان غربى و برخى مستشرقان ادعا مى‏كنند، «بهمثابة جنگ دائمى مسلمانان با جهان غيرمسلمان» است؟ و هدف از «دعوت اسلامى» گسترش اسلام و ترويج خداپرستى، با تحميل عقيده بر ديگر ملتها و تشكيل حكومت جهانى با زور شمشيراست؟! در غير اين صورت، دستور جهاد ابتدايى و جهاد آزاديبخش و دفاع از امت اسلامي و مقدسات ديني چگونه توجيهپذير است؟ ديدگاه اسلام و حقوق بين‏الملل معاصر دربارة حقوق بشر، تروريسم و سلاح کشتار جمعي، ازجمله توليد و بهکارگيري سلاح هستهاي چيست؟ ما در رويکردي تطبيقي، نسبت قانون جهاد در اسلام را با اصل منع توسل به زور در حقوق بينالملل معاصر بررسي، و نظرية جديدى از نگاه اسلام با عنوان «صلح مبتنى بر عدالت و دعوت» عرضه کرده‏ايم.