تخفیف ویژه!
کد شناسه :318881

چكيده آشنايي با اصول و فنون مشاوره (چكيده و ضميمه ها)

29,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

مشاوره فرايند پويايي است که طي آن، مشاور بر اساس اصول ارتباطات انساني معنادار و با تکيه بر مهارتها و تجربههاي سودمند به برقراري ارتباط با مراجع پرداخته، به وي فرصت ميدهد که به راحتي با آرامش خاطر مسأله يا مشکل و يا رفتار نابهنجار خود را مطرح نمايد. فرايند مزبور امر مصاحبه ياورانه را سامان بخشيده، زمينه را براي تشخيص و رفع مشکل و يا درمان نابهنجاري مراجع فراهم ميآورد. قابل توجه اينکه پاسخ مقتضي و قانعکننده، يا رفع مشکل به طور کامل و يا درمان اختلال و نابهنجاري به طور اساسي منوط و مشروط به عواملي از جمله نظارت مستمر بر روند تشخيص، ارزيابي، پاسخدهي، مشکلزدايي و ساماندهي ادراک، رفتار و روان مراجع ميباشد. با اين بيان بايد گفت: مشاوره حرفهاي ياورانه است که مستلزم خدماتي راهبردي، کاربردي، سامانبخش و ياورانه ميباشد.