تخفیف ویژه!
کد شناسه :318973

حقوق بشر در پرتو حكومت اسلامي

120,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

ازجمله مباحث چالش برانگيز در حوزة مطالعات حقوق بشر، نوع حكومت مطلوبي است كه ميتواند آن حقوق را تحقق بخشد. در ايـن كتـاب نـشان داده شـده است حكومت اسلامي، به دليل برخورداري از ظرفيتهاي لازم براي تأمين ضمانتهاي اجراي حقـوق بـشر، مناسبتـرين مدل حكومتـي براي تـحقق حقوق واقـعي و اصيل بشر است. اين کتاب در چهار فصل تدوين شده است که در فصل نخست هفت محور اساسي مانند حقوق بشر، دموکراسي، حکومت اسلامي، مشروعيت و... تعريف شده و گفتارهاي خاصي در فصل اول مورد تبيين کلي قرار مي گيرد. فصل دوم کتاب، حقوق بشر در پرتو مشروعيت حکومت اسلامي است که در دو مبناي مشروعيت حکومت در اسلام و آثار و پيامدهاي مشروعيت الهي حکومت در تحقق حقوق بشر مطرح مي شود. فصل سوم کتاب حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامي بوده که اين فصل گفتارهاي مختلفي مانند حقوق بشر در پرتو هدف عالي حکومت اسلامي و حقوق بشر در پرتو اهداف مقدم و موخر حکومت اسلامي در آن تبيين مي شود. فصل چهارم اين اثر حقوق بشر در پرتو ساختار و کارگزار حکومت اسلامي است که ساختار توحيد محور، ولايت محور و مردم سالار حکومت اسلامي را تبيين مي کند.