تخفیف ویژه!
کد شناسه :319023

دانشنامه اخلاق كاربردي: جلد چهارم (اخلاق حاكميت و سياست)

300,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

* اثرشايسته تقديردر بيستمين همايش كتاب سال حوزه * اخلاق كاربـردي از دانشهاي نوظهوري است كه ميتـوان آن را «كاربست مباني و معيارهاي ارزشداوري اخلاقي در حوزه يا مسئلهاي خاص از مسائل ناظر به صفات يا رفتارهاي اختياري انسان» دانست. حل تزاحمات اخلاقي بهويژه در مسائل نوپديد، از دغدغههاي ايـن رشته است. مجموعة حاضر با نگاهي اسلامي، ضمن تبيين مباني نظري اخلاق كاربردي، به تحليل اهمّ مسائل اخلاق كاربردي ميپردازد.