تخفیف ویژه!
کد شناسه :319029

در پرتو نور

90,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

همه انسانها گمشدهاي حقيقي و واحد دارند، که دانسته يا نادانسته به دنبال وصل اويند (خداوند)، و ليکن در پيِ يافتنِ آن، بسياري به بيراهه ميافتند و بسياري ديگر از کوتاهترين راه نميروند. براينپايه، معرفت، يکي از دو شرط اساسي رسيدن به اين مهمترين هدف است. در نتيجه شناخت انحرافات در طريق عرفان، شناخت شاخصههاي عرفان راستين و راه دستيابي به مقامات و مراحل نيل به اين هدف، از بايستههاست. اين پژوهش در همين راستا تدوين شده است.