تخفیف ویژه!
کد شناسه :319051

درآمدي بر مفهوم عدالت اقتصادي و شاخص هاي آن

120,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

يک معياري لازم است براي اينکه ببينيم عدالت در بخشهاي مختـلف ... مراعـات شـده يـا نـه. ... تا بـتوانيم آن معيـار را در برنامهريزيها داخل کنيم و درمقام عمل و درمقام اجرا به آن عدالت موردنظر برسيم. ... بنابراين، تعيينکردن شاخص و معيار براي عدالت در بخشهاي مختلف، خودش يک چيز مهمي است. ... چگونه ميشود انسان خاطرجمع شود که در صرف اين بودجهها رعايت عدالت شد يا نشد؟ اينها معيار و شاخص لازم دارد. (مقام معظم رهبري ـ مدّ ظلّه العالي ـ 89/6/8)