تخفیف ویژه!
کد شناسه :319134

فرامعرفت شناسي: روش تحقيق و روش شناسي پژوهش در معرفت شناسي

100,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

فرامعرفت شنـاسي، به مثـابه تازه تريـن رويكرد به مبـاحث معرفت شناسي، ساحتهاي گوناگوني دارد. كاوش دربـارة "روش تحقيـق و روششنـاسي پژوهش در معرفت شناسي" كه نوشتـار پيشروي بـدان ميپـردازد، از جملة مهمترين آنهاست.