تخفیف ویژه!
کد شناسه :319136

روش شناسي تفسير «من وحي القرآن»

87,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

تفسير قرآن، اصول و شرايط ويژهاي ميطلبد که از جملة آنها دانستن و به کار بستن قواعد تفسيري است. عموم مفسران بزرگ اسلام، بهويژه مفسران شيعه، در تفسير قرآن بر قواعد و اصول خاصي تکيه کردهاند. از جملة اين آثار، تفسير ارزشمند «من وحي القرآن»، نگاشتة علامه سيدمحمدحسين فضلالله است. کتـاب پيـشروي، بـه بـررسي قـواعد و اصول تفسيري «من وحي القرآن» ميپردازد که مهمترين آنها عبارتاند از: اصل توجه به قرائت صحيح، اصل دستيابي به معناي واژههاي زمان نزول، اصل توجه به قواعد ادبي، اصل توجه به قراين متصل (سياق، فضاي نزول، فضاي سخن و معرفتهاي بديهي و قطعي) و قراين منفصل (آيات، روايات و رويدادهاي تاريخي اطمينان آور).