تخفیف ویژه!
کد شناسه :319138

روش شناسي علم و الهيات: بررسي و نقد ننسي مورفي

20,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

* اثر برگزيد? هفتمين همايش كتاب سال حوزه * * اثر برگزيد? يازدهمين دوره كتاب سال دانشجويي * نگاشته حاضر، مشتمل بر سه فصل مي باشد. فصل نخست، با عنوان «درآمدي بر بحث علم و دين» بررسي تاريخي چگونگي ارتباط دين و علم در دوره هاي مختلف و حساس تاريخي را به عهده دارد. در فصل دوم، که به لحاظ موضوع کتاب مهم ترين بخش را تشکيل مي دهد، درصدد تبيين ديدگاه ننسي مورفي درباره ارتباط علم و الهيات برآمده است. و در نهايت در فصل سوم، به نقد و بررسي ديدگاه مورفي پرداخته شده است.اشکالات مورد نظر نويسنده در سه دسته کلي گنجانده شده است: 1.اشکالات مربوط به روش شناسي مورد نظر مورفي 2.اشکالات مربوط به محتواي ديدگاه مورفي 3.اشکالات مربوط به بيان ديدگاه هاي ديگر. لازم به ذکر است مورفي از ميان آثار مختلف خود، عمدتا در سه کتاب ديدگاه خود را درباره ارتباط علم و دين بيان کرده: 1.آشتي علم و دين 2. الهيات در عصر استدلال علمي 3.در باب سرنوشت اخلاقي جهان در کتاب حاضر، براي آنکه ديدگاه مورفي درباره اين موضوع به صورت کامل بدست آيد، با راهنمايي استاد دکتر لگنهاوزن، نخست بخش هاي مربوط به علم و دين از سه کتاب مذکور ترجمه و تلخيص شده ، سپس نقدهاي انديشمندان معاصر بر نظرات مورفي آورده شده، البته جهت جامع تر شدن تحقيق به تدويني که مورفي در مورد روش شناسي علمي لاکاتوش ارائه کرده، بسنده نشده و به طور مستقيم به آثار خود لاکاتوش مراجعه شده است.