تخفیف ویژه!
کد شناسه :319143

زبان الهيات از ديدگاه علامه طباطبايي (ره) و ويليام آلستون

28,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حاضر، بررسي فلسفه دين داراي مسائلي نظير رابطه علم و دين، عقل ودين، اخلاق و دين، مسأله زبان ديني و... است. بحث زبان ديني مسأله اي که شايد بتوان گفت در تمام اديان آسماني، مطرح بوده و هست. مباحث زبان ديني شامل چيستي زبان ديني، معناداري يا بي معنايي آن، حقيقي يا مجازي و يا سمبليک بودن آن و معرفت بخش بودن انواع گزاره هاي ديني مانند گزاره هاي تاريخي، موعظه اي، دعا ونيايشي و گزاره هاي کلامي است. مهمترين بحث آن مربوط به گزاره هاي کلامي است که از ديرباز مورد توجه فيلسوفان و متکلمان ديني بوده است با اين سؤال که آيا اطلاق مفاهيم محدود انساني و مادي بر خداي نامحدود غيرجسماني امکان دارد. در اين رساله، بررسي و تطبيق آراء علامه طباطبايي (ره) و ويليام آلستون فيلسوف دين آمريکايي معاصر، در زمينه زبان الهيات (کلام) مدّنظر بوده است. آلستون براي توجيه مشکل اطلاق گزاره هاي کلامي بر خدا نظريه «کارکردگرايي» را مطرح مي کند که البته بدون اشکال نيست. علامه براي توجيه اين مشکل، نظريه هاي «اشتراک معنوي و تشکيک در وجود»، «تأويل کلامي» و «غائيت» را مطرح مي کند که هر کدام در جايي کاربرد دارند. نظريه اشتراک معنوي درباره اوصافي نظير علم، قدرت، حيات و وجود، کاربرد دارد و اطلاق آن ها را توجيه مي کند و نظريه دوم در مورد اوصافي نظير سميع، بصير، داراي دست بودن و مکان داشتن کاربرد دارد که اين اوصاف، متعلق به ممکنات است و از ساحت الهي دور است که متصف به اين اوصاف شود. اين اوصاف، به اوصاف دسته اول تأول برده مي شود و نظريه غائيت در زبان عرفي و ديني و در مورد تمام اوصاف استعمال دارد و استعمال و صدق آن ها را توجيه مي کند.