تخفیف ویژه!
کد شناسه :319150

ساختار بازار سرمايه در اسلام و بررسي تحولات آن در ايران

220,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كاستيهاي مختلفي در نظام بانكي كشور وجود دارد. معمولاً راهحلهاي ارائهشده محدود به انجام اصلاحاتي در اين بخش است. اما يكي از مشكلات اساسي نظام بانكي كشور، نبود بازار سرماية فعال در كنار آن است. همگام با يافتن راهحل درونسيستمي براي مشكلات بانكداري كشور، بايد در انديشة يافتن راهحلهاي ديگري بود. هر نظام مالي، به لحاظ ساختاري داراي سه ركن نهادها، ابزارها و قواعد و قوانين است. ساختار بازار سرمايه نيز از اين اصل مستثنا نيست. براي يافتن راهحلي بنيادين براي مشكلات نظام مالي كشور ناگزير بايد اركان بازار سرمايه را براساس آموزههاي اسلامي بررسي كرد. كتاب حاضر كوششي در اين باره است.