تخفیف ویژه!
کد شناسه :319154

سبك زندگي: زمينه هاي پذيرش آداب

120,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

چگونگي رفتار بيروني انسان نمادي از نوع تفکر و علاقة اوست. رفتارها حالات دروني فرد را آشکار ميسازند و باورهاي او را مينمايانند. فرد مسلمان آنگاه که در برابر ارزشهاي اسلامي سر تسليم فرود ميآورد، ديگر نميتواند هر رفتار يا ظاهري را براي خود برگزيند. رفتارهاي ساده و جلوة ظاهري آنها وقتي يکپارچه در نظر گرفته ميشوند، سبک زندگي را رقم ميزنند، و پيشنياز رسيدن به سبک زندگي مطلوب، شناخت زمينههاي پذيرش آداب است. *** مفهوم ادب و واژه هاي مرتبط مانند ادب، اخلاق و آداب، سبک زندگي و سنت از جمله مباحث مطرح شده در اين کتاب است. فصل دوم اهميت آداب است که دينداري آداب، ثمره ادب و آشنايي با مفهوم ادب از طريق الگوهاي آن مانند الگوهاي رفتاري حضرت نوح(ع)، ابراهيم(ع)، موسي(ع)، عيسي(ع) و پيامبر اکرم(ص) طرح بحث مي شود. نقش عقل در پذيرش آداب، نقش اعتقادات در پذيرش آداب، نقش معاشرت و همنشيني در پذيرش آداب از فصول ديگر اين کتاب است. اين کتاب در واقع پژوهشي در قلمروي مباحث تربيتي و روانشناختي است که با تلاش دکتر علي حسين زاده به نگارش رسيده است و هدف اصلي آن ارائه سبک زندگي با توجه به بسترهاي پذيرش آداب براي نسل جوان و خانواده هاست. اين کتاب سبک زندگي اسلامي را طرح بحث مي کند و در واقع چگونگي رفتار بيروني انسان، نمادي از نوع تفکر و علاقه او است و رفتارها حالات دروني فرد را آشکار مي کند. فرد مسلمان آنگاه که در برابر ارزش هاي اسلامي سر تسليم فرود مي آورد، ديگر نمي تواند هر رفتاري را براي خود انتخاب کند. رفتارهاي ساده و جلوه ظاهري آنها زماني که يکپارچه در نظر گرفته مي شوند سبک زندگي را رقم مي زنند، بنابراين پيش نياز رسيدن به سبک زندگي مطلوب شناخت زمينه هاي پذيرش آداب است. نويسنده اين کتاب سعي دارد که در اين زمينه مطالب بسيار ارزشمندي را در قالب مباحث علمي به مخاطب عرضه کند.