تخفیف ویژه!
کد شناسه :319205

شريعت رويا: بررسي و نقد اصول نظري انديشه معنوي پائو كويليو

150,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بي شك اگر پائولو كوئليو به جاي گريز از مسئلة شناختِ معقولِ جهان و انسان و خدا، در پي راهي براي پاسخ منطقي به آن بود يا دستكم پاسخهاي اديان الهي را به اين مهمترين پرسشها بررسي ميكرد به نتايج بهتري ميرسيد. بسياري از نتيجهگيريهاي او به علت ضعف در معرفتشناسي و خداشناسي و برداشت نادرست از انسان و جايگاه او و استعدادهايش است. به نظر ميرسد هـمة ايـنها ناشي از اصرار كوئليـو بر ضرورتْ نداشتـنِ شنـاخت و خردورزي است. در معنويت راستين ميتوان هم ايمان عاقلانه داشت و هم لذت ايـمان را در دل چشيد. نـخست بايد عاقلانـه راه را شناخت و سپس عاشقانه آن را پيمود