تخفیف ویژه!
کد شناسه :319211

شناخت علل كجروي و راه هاي كنترل آن

121,440 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

خردورزي هاي محققان دربارة شنـاخت علل کجروي و راه هاي کنـترل آن، اخيراً، درجهت نشان دادن اين واقعيت است كه بزه ديده صرفاً يك آماج منفعل جرم نيست؛ بلکه نقش آفريني او در پديد آوردن کجروي و کنترل آن، انکارناپذير است. رفتـار بـزهديـده، نوع تعامل او با ديگران، شيوة زنـدگي، بي حفاظي، بي مبـالاتي، محيط کجرو، فعاليت هاي روزمره، الگوهاي فرصت، الگوهاي فرهنگي و... همگي متغيرهاي مؤثر در ايجاد کجروي است که از ناحية بزهديده صورت مي پذيرد. توجه به نقش آفريني بزه ديده و متغيرهاي خرد و کلان مربوط به آن، در تبيين هاي کجروي که در گزارههاي ديني بيان شده، به صورت روشن و مفصل مشهود است؛ به گونهاي که اين امر يکي از ويژگيهاي نظام کنترل اجتماعي اسلام به شمار ميآيد.