تخفیف ویژه!
کد شناسه :319213

شناخت كليساي كاتوليك

140,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

* اثر شايسته تحسين در هفدهمين دوره کتاب سال حوزه (1394) * مولف: جواد باغباني | عباس رسول زاده مسيحيت و اسلام از اديان توحيدي و ابراهيمي اند و متون مقدس هر دو دين شامل پيام هاي مشترکي در موضوعات اعتقادي، اخلاقي و اجتماعي است. قرآن کريم پيروان اين اديان را به تعامل با يکديگر در توحيد و خداپرستي فراخوانده است. از آنجا که سخن گفتن درباره فرق هاي يک دين بدون سخن گفتن از اصل آن دين ممکن نيست، بخشي از مباحث اين مجموعه درباره اصل مسيحيت است. فهرست : مقدمه درس اول: پيشينه مسيحيت درس دوم: بنيانگذار مسيحيت (1) درس سوم: بنيانگذار مسيحيت (2) درس چهارم: رسـولان درس پنجم: پولـس درس ششم: کتاب مقدس مسيحيان (1) درس هفتم: کتاب مقدس مسيحيان (2) درس هشتم: کليسـا درس نهم: کليساي کاتوليک درس دهم: پدران کليسا درس يازدهم: شوراهاي کليسايي درس دوازدهم: اعتقادنامهها درس سيزدهم: هفت آيين مقدس (1) درس چهاردهم: هفت آيين مقدس (2) درس پانزدهم: روزه، صدقات و قبله درس شانزدهم: دعا و زيارت درس هفدهم: اعياد و يادبودها در کليساي کاتوليک درس هجدهم: روحانيت و رهبري کليساي کاتوليک درس نوزدهم: تثليث درس بيستم: گناه، توبه و عصمت در کليساي کاتوليک درس بيستويکم: اخلاق مسيحي درس بيستودوم: حکمت و فلسفه مسيحي درس بيستوسوم: هنر در کليساي کاتوليک درس بيستوچهارم: عرفان و رهبانيت درس بيستوپنجم: عارفان، قديسان و راهبان نام‏آور درس بيستوششم: عرفان و نظام‏هاي رهباني درس بيستوهفتم: جنگ و خشونت در مسيحيت درس بيستوهشتم: جنگهاي صليبي درس بيستونهم: کليساي کاتوليک و تفتيش عقايد درس سيام: کليساي کاتوليک و اصلاحات درس سيويکم: کليساي کاتوليک و مدرنيسم درس سيودوم: تبشيـر درس سيوسوم: آخرتشناسي (1) درس سيوچهارم: آخرتشناسي (2) پيوستها