تخفیف ویژه!
کد شناسه :319226

طوفان فتنه و كشتي بصيرت

160,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب بخشي از گفتارهاي حضرت استاد درباره فتنهشناسي است که با هدف تبيين دقيق مفهوم فتنه در فرهنگ اسلامي و تحليل فتنههاي اجتماعي در پنج فصل به رشته تحرير درآمده است. بررسي فتنه و امتحان الهي از منظر قرآن کريم و احاديث با توضيح موضوعاتي چون: مفهومشناسي فتنه، گستره فتنه در زندگي انسان، اهداف، حقيقت و چگونگي امتحان الهي، حوزههاي آزمايش در قرآن، آزمودن انسانها با امور تکويني و تشريحي و ذکر مصاديقي از امتحانات الاهي، فصل اول اين کتاب را شامل ميشود. فصل دوم کتاب، عوامل، انگيزهها و اهداف فتنه را مورد بحث و بررسي قرار ميدهد. عوامل پديدآورنده فتنه، مکلف بودن آدمي دربرابر فتنهها، نقش مال، مقام و شهوت در پديدآمدن فتنهها، راز فتنههاي الهي و راز فتنهگري انسان و شيطان، هدف خداوند از فتنه، هدف انسانها و شيطان از فتنهگري، و فتنهپذيري و فتنهگريزي، از مباحثي است که در اين فصل آمده است. همچنين، اين کتاب در فصل سوم به روشن کردن ماهيت فتنهگران و چگونگي شکلگيري فتنههاي اجتماعي ميپردازد که موضوعاتي چون: روش بحث دربارة فتنههاي اجتماعي، انواع طراحي و برنامهريزي، مؤلفههاي فتنه، سادهترين راه شناخت فتنهگران، ويژگيهاي رواني سران فتنه را در خود جاي داده است. راهبردها و رويکردهاي فتنهگران نيز در فصل چهارم اين کتاب بيان شده است. اشاره به دو راهبرد مهم فتنهگران و راههاي پيشبرد فتنه، تبيين پيچيدگي روشها در فتنههاي معنوي، تحليل اجمالي از جنگ نرم و تبيين راهبردهاي فتنهگران، ذکر گروههاي هدف در تهاجم فرهنگي و بيان دستاويزهاي فتنهگران، از مهمترين موضوعات اين فصل است. فصل پنجم و پاياني اين کتاب نيز به بررسي و توضيح وظايف مؤمنان در برابر فتنههاي اجتماعي ميپردازد. از مباحث مطروح شده در اين فصل ميتوان به: هدايتناپذيري فتنهگران، دو عامل مهم فتنهپذيري، اهميت و نقش بصيرت به عنوان يک سفارش قرآني در پيشگيري از فتنه و نجات فتنهزدگان، وظايف حوزويان، نخبگان و عموم مردم در برابر فتنهها و لزوم آگاهيبخشي و افشاگري، اشاره کرد.