تخفیف ویژه!
کد شناسه :319228

عرفان اسلامي در متون عالمان شيعي

210,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بيشک بُعد باطني و عرفاني اسلام در آمـوزه هاي شيـعي بسيار پررنگ است، اما اين امر در متون درسي رايج در عرفان اسلامي چندان منعکس نيست. ازاينرو، بايسته بود كه منتخباتي از آثار عرفاي برجست? شيعه استخراج و تنظيم، و بهعنوان متني مرجع و آموزشي در اختيار علاقهمندان قرار گيرد تا تصويري هرچه نزديکتر به واقع از تـفکر عرفـاني شيـعي ارائـه گـردد. ايـن كتـاب بـراي پاسخگويي به اين نياز تدوين يافته است.