تخفیف ویژه!
کد شناسه :319310

گفتمان نقش حديث در تفسير: سخنراني ها و ميزگردهاي همايش نقش حديث در تفسير

27,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

از مباحث مهم تفسيرپژوهي «چرايي و چگونگي استفاده از احاديث معصومان در تفسير» است. اين مسئله از ديرباز محور بحث قرآنپژوهان قرار گرفته و نكات بسياري دربارة آن مطرح شده و با ظهور رويكرد اخباريگري كه برپاية استفادة حداكثري از احاديث در حوزة دينشناسي و ازجمله تفسير قرآن استوار شده، به اوج خود رسيد. اخباريان و عالمان متمايل به آنان، تفسير قرآن را بهطورعمده دور از دسترس غيرمعصومان ميدانند. درمقابل، بيشتر انديشمندان و عالمان مسلمان معتقد به امكان فهم و تفسير قرآن بوده و ادلهاي بر اثبات ديدگاه خود و نقد تفكر اخباريان بيان كردهاند. اگرچه كسي از اين جمع در اصل نيازمندي تفسير به حديث معصومان سخني ندارد و همه آن را پذيرفتهاند؛ اما آنان خود در چگونگي و محدودة تأثيرگذاري حديث در تفسير همداستان نيستند. گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در راستاي طرح مباحث بنيادين در حوزة قرآنپژوهي، دو همايش نيمروزه با عنوان « نقش حديث در تفسير» (در تاريخهاي 1388/11/11 و 1389/3/27) برگزار كرد كه طي آنها سخنرانان همايش و حاضران در ميزگرد علمي به بيان ديدگاههاي خود و دفاع از آن پرداخته، نكات سودمندي در تبيين نقش حديث در تفسير مطرح كردند و اين كتاب حاصل مطالب اين دو همايش است.