تخفیف ویژه!
کد شناسه :319311

گنجينه معرفت جلد سوم: مجموعه مقالاتي درباره دائره المعارف نويسي و فنون مرتبط

88,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

نقش و اهميت دائرةالمعارفها به واسطه جمعآوري حجمي عظيم از اطلاعات، سرعت و دقت در انتقال دادهها، همهجانبهنگري و زمينه سازي براي جهشهاي علمي، بر کمتر کسي پوشيده است. لزوم بهکارگيري ميراث علمي گذشتگان در پژوهشها و پرداختن به حوزه مطالعات ميانرشتهاي، امروزه به فرهنگنامهها و دائرةالمعارفها اهميتي دوچندان بخشيده است. اما اساساً دائرةالمعارف چيست و دائرةالمعارفنويسي چه ويژگيهايي دارد؟ در روند آمادهسازي دانشنامهها چه فرايندي بايد طي شود و براي اين دسته از منابع چه اهدافي ترسيم ميشود؟ اين مجموعه، دربردارنده مقالاتي است براي پاسخ به اين پرسش ها.