تخفیف ویژه!
کد شناسه :319316

لقاي الهي

15,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

مباحث کتاب در قالب 6 نشست تنظيم شده است. نشست اول تا سوم بر محور آية شريفهى «يا ايها الانسان انک کادح الي ربک کدحاً فملاقيه» دور ميزند. در نشست اول و دوم چيستي ملاقات با خداوند و حركت به سوي او مورد كاوش قرار گرفته است. نشست سوم به تشريح دو هدف اساسي زندگي و حركت انسان، يعني لقاي خداوند و سراي آخرت ميپردازد. در نشست چهارم كه دربارهى راه دستيابي به لقاي الهي و اميد داشتن به آن است از مباحثي چون: ديدگاههاي رايج درباره ملاقات با خدا، راه نيل به لقاي الهي، اميد به لقاي الهي و بيان تلازم ميان باور به لقاي خداوند و اميد به آن، و نيز لذت انس با خدا، مراتب و درجات عبادت، و لزوم عبادتهايي خالصانه و زدودن زنگار ظواهر از عمل صالح سخن به ميان آمده است. نشست پنجم به بيان عوامل بازدارنده و زمينههاي نااميدي از لقاي الهي پرداخته است. در نشست ششم به راهكارهاي برخورداري از اميد به لقاي الهي اشاره شده است. در اين بخش ضمن تأكيد بر باور به لقاي الهي، مسأله شناخت علمي لقاي الهي و ارتباط آن با اميد به لقاي خداوند بيان شده است.