تخفیف ویژه!
کد شناسه :319435

مسئوليت بين المللي دولت در قبال رفتار افراد و گروه ها در پرتو رويه قضايي

170,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

پذيـرش تعهدات بيـنالمـللي توسـط دولـتها، يـکي از مهمترين مسائل فراروي جامعة جهاني است. اين تعهدات ابعاد گوناگوني دارد و عدم اجراي آنها مسئوليت دولتها را در جامعة بينالمللي در پي ميآورد. اما پرسش اين است که آيا دولت تنها در قبال رفتار ارکان و نمايندگان خود مسئول ميباشد و يا نسبت به اعمال و رفتارهاي گروههاي عادي نيز مسئوليت بينالمللي پيدا ميکند. نوشتار پيش روي پاسخي است به اين پرسش.