تخفیف ویژه!
کد شناسه :319442

مصلحت در فقه شيعه و سني

28,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

* اثر شايسته تقدير از سيزدهمين دوره كتاب سال دانشجويي؛ * * کسب رتبه دوم از سومين همايش اهل قلم اصفهان؛ * * کسب رتبه ممتاز از نخستين همايش تقدير از آثار و پايان نامه هاي تقريبي؛ * اين کتاب به طرح و تبيين مصلحت در فقه اهل سنت و طرح و تبيين آن در فقه شيعه (شيعه اماميه اثناعشريه) و سپس مقايسه و بيان امتياز مصلحت در فقه فريقين اختصاص دارد. گفتني است در اينجا مقصود از مصلحت: ‘خير و فايده يا دفع مفسدهاي است که خوب است انسان به آن برسد؛ بنابراين، مصلحت اعم از ‘تحصيل فايده’ و ‘دفع مفسده’ است’. بر اين اساس، نخست کلياتي در اين زمينه مطرح گرديده است که عبارتاند از: بررسي مصلحت در لغت، مصلحت در عرف متکلمان و فقيهان، تبيين واژههاي همسو با مصلحت، تبيين واژههاي فقه و شريعت، تقسيمات مصالح، و تزاحم مصالح. سپس مصلحت از ديدگاه اهل سنت مطرح گرديده و قالبهايي که اهل سنت، تحت آنها را از مصلحت سخن راندهاند (شامل استصلاح، استحسان، سد ذرايع، و قياس) بررسي ميشود. در ادامه مصلحت از ديدگاه شيعه تحت اين عناوين مطرح گرديده است: مصلحت در سيرهي معصومين (ع)، جايگاه مصلحت در فقه شيعه، و نقش مصلحت در صدور احکام حکومي. در پايان نيز، تفاوت مصلحت در فقه شيعه و اهل سنت بازگو شده است.