تخفیف ویژه!
کد شناسه :319461

معنا و چيستي امامت در قرآن، سنت و آثار متكلمان

105,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب «معنا و چيستي امامت در قرآن، سنت و آثار متکلمان» شامل فصل هاي «کليات، معنا و چيستي امامت در قرآن»، «معنا و چيستي امامت در سنت» و «معنا و چيستي امامت در آثار متکلمان» است. اين کتاب در قلمروي کلام اسلامي نوشته شده و هدف اصلي نويسنده بررسي و تبيين چيستي امامت از راه معناشناسي واژگاني است که در قرآن، سنت و آثار متکلمان براي معرفي مقام امامت آمده است. مؤلف، معنا و چيستي امامت را محوري ترين مسئله در ميان مسائل حوزه امامت عامه مي داند که مي توان آن را کليد حل ديگر مسائل در اين عرصه دانست و مسائلي که متکلمان از ديرباز درباره آنها اختلاف داشتند، اگر چه متکلمان در آثار خود از تعريف امامت غافل نبودند گرايش به رويکرد عقلي چنان بر دانش کلام به ويژه در بحث امامت عامه سايه افکنده که کمتر مي توان به آيه و روايتي دست پيدا کرد که متکلمان در بحث تعريف امامت به آن استناد کرده باشند. نويسنده در اين اثر به نظريه مستند در اين حوزه دست پيدا کرده و آنگاه با مقايسه اين نظريه با برآيند تعاريف متکلمان اين مدعا را به کرسي مي نشاند که توجه توأمان به دو منبع عقل و نقل در مسائل مربوط به اصل امامت، انديشه فاخر و جامع پيش روي محقق و امامت پژوه مي گذارد. نويسنده در فصل اول مباحث کلي مانند پيشينه، ضرورت، اهداف تحقيق و مهم ترين آثار حديثي را معرفي کرده ؛ و در فصل دوم معناشناسي پنج مفهوم امام، خليفه، ولي، الوالامر و هادي را در دستور کار قرار داده است. در فصل سوم به معناشناسي مفاهيم اصلي مانند حجةالله، خليفةالله، امين الله، اولي الامر و هادي پرداخته و در ضمن آنها مفاهيم فرعي را بررسي کرده؛ و در فصل پاياني هم به بررسي چيستي امامت در آثار متکلمان شيعه و سني مي پردازد. در بخشي از اين کتاب آمده است: امامت به معناي پيشوايي و رهبري يکي از اصول مذهب شيعه بوده و اين اصل داراي فروع فراواني در دو حوزه امامت عامه و امامت خاصه است؛ در حوزه امامت عامه برخي به تعريف امامت و برخي به ضرورت وجود امام و برخي ويژگي هاي امام و برخي به شئون و وظايف امام اختصاص پيدا کرده است. در ادامه تصريح شده است: بر اساس چنين نگاهي به مباحث موجود در بحث امامت نخستين مسئله در اين باره مسئله تعريف و چيستي امامت است و هدف نگارنده از اين نوشتار بررسي معنا و چيستي امامت در قرآن و سنت از راه معناشناسي واژگاني از دو منبع قرآن و سنت است. در فصل معنا و چيستي امامت در قرآن آمده است: قرآن کريم مهم ترين سند شرعي و قانون اساسي تمام مسلمانان است و از اين رو آيات نوراني آن همواره يکي از منابع تفکر و انديشه مذهبي مسلمانان بوده و توجه خاص به محتواي قرآن از اين رو حائز اهميت است افزون بر اينکه به وحياني بودن آن اطمينان است که به وسيله آن مي توان با ديگر مسلمانان از ديگر فرق احتجاج کرد. نويسنده در بخشي ديگر يادآور شده است: بخشي از معارف قرآن تا آنجا که به امور ديني مي پردازد درباره مباحث اعتقادي است که بخش مهمي از اين مباحث مسائل مربوط به راهنمايان بشر را شامل مي شود.