تخفیف ویژه!
کد شناسه :319474

منطق فراز و فرود فلسفه سياسي در اسلام و غرب

50,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

دغدغه و هدف اصلي فلسفة سياسي و بهطورکلي، حکمت عملي، ترسيم افقهايي است که انسان بتواند با نگاه به آنها و با پيش رو قرار دادن آنها، عمل خود را ارتقا بخشد. اين افقها در طول تاريخ تفکر فلسفي، سطوح مختلفي پيدا کردهاند و جوامع در ترسيم اين افقها، تفاوتهاي زيادي با يکديگر دارند. اينکه چه عواملي موجب بالا و پايين رفتن سطح افقها ميشود، مورد نظر اين اثر نيست، هرچند تأمل دراينزمينه، در فهم تاريخ تفکر فلسفي بسيار اهميت دارد. اين پژوهش درصدد تبيين رابطهاي است که ميان سطح افقها و فراز و فرود فلسفة سياسي و بهطورکلي، حکمت عملي وجود دارد. قضاوت دربارة فراز و فرود تأملات فلسفة سياسي در اسلام و غرب در مرحلة اول بر تبيين درست اين رابطه مبتني است.