تخفیف ویژه!
کد شناسه :319478

منطق و شناخت شناسي از نظر حضرت استاد مصباح به ضميمه روش شناسي علوم

150,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتابِ پيش روي، بخشي از مباحث استاد فرزانه، حضرت آيتالله محمدتقي مصباح يزدي «دامت بركاته» در منطق، معرفتشناسي و روششناسي علوم است و هدف اصلي كتـاب ارائة مجموعه مبـاحث منـطقي، معرفتشنـاسي و روششناسي علوم از نظر استاد براي تعميق و تحقيق بيشتر در اين حوزههاي تخصصي است. بخشي از مطالب اين مجموعه مباحث منطقياي هستند كه با بيان استاد تقرير يافته و تلقي به قبول واقع شدهاند و يا احيانا در صحت و سقم آن اظهار نظر نكردهاند. بخشي ديگر مباحثي است كه استاد در آن اظهار نظر كرده و رأيي را برگزيدهاند. در اين كتاب در هر مبحثي سعي كردهايم نظرية اختصاصي حضرت استاد را پس از عبارت «از نظر استاد مصباح» يا شبيه به آن ذكر كنيم تا نظريات اختصاصي ايشان از ساير مطالب جدا شود. همچنين هرگاه گفته ميشود نظريات اختصاصي حضرت استاد به اين معنا نيست كه تنها استاد اين نظر را برگزيده است، بلكه احيانا ممكن است منطقداناني در اين مباحث همين نظر را اتخاذ كرده و استاد همان نظر را تأييد كرده باشند. اما نظريات اختصاصي ايشان به اين معنا هست كه اين نظريه با روند كلي پذيرفته شده در منطق مخالفتي دارد و طبعا از اين ديدگاه، نظر اختصاصي استاد تلقي ميشود.