تخفیف ویژه!
کد شناسه :319483

موقعيت حقوقي زنان بزه ديده در فقه و حقوق

68,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

هدف اين کتاب تبيين موقعيت حقوق زنان بزهديده و راهکارهاي تضمين آن با رويکرد فقهيـحقوقي بهعنوان يک تلاش علمي در جهت بيان مقررات اسلام و سيستم حقوقي افغانستان است تا سياست کيفري اسلام درقبال زنان بزهديده مشخص گردد و به نظرية همهجانبه اسلام در اين زمينه دست يابيم و سپس با بهرهگيري از تدابير نظام کيفري اسلام و نهادينه کردن قوانين موضوعه، بهمنظور حمايت جدي از زنان بزهديده گامهاي عملي برداريم.