تخفیف ویژه!
کد شناسه :319506

نظريه هاي كلان جامعه شناختي و تجزيه و تحليل سازمان: عناصر جامعه شناختي حيات سازماني

155,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

با توجه به طبيعت پديده­ هايي که علوم اجتماعي به تلاش براي بررسي آنها مي­ پردازد، اينکه چه پيش فرض ها و مباني فکري اي بر ذهن تئوري پردازان و نگاه آنها به اين پديده ها سايه انداخته است، بسيار کليدي و مهم است. بسياري از دانشمندان اين حوزه معتقد هستند پديده­ هاي اجتماعي، عيني هستند و مستقل از مشاهده گران وجود دارند و عده ي ديگر بر اين عقيده اند که پديده هاي اجتماعي ساخته هاي ذهن انسان هستند و محقق به جاي «مشاهده گر» بايد يک «بازيگر فعال» باشد تا درکي از اين پديده ها داشته باشد. بوريل و مورگان در کتاب معروف خود «نظريه هاي کلان جامعه شناختي و تجزيه و تحليل سازمان» يک ادعاي کليدي دارند: «تمامي نظريه هاي سازمان بر فلسفه اي از علم و نظريه اي از جامعه مبتني هستند.» بر اساس اين دسته بندي، بوريل و مورگان تئوري­ هاي سازمان را به عنوان زير مجموعه اي از علوم اجتماعي، در چهار دسته تقسيم بندي مي کنند. سه فصل ابتدايي کتاب با مطرح ساختن اين ادعاي کليدي، به توصيف و تبيين دو بعد عيني و ذهني در حوزه فلسفه ي علم و ابعاد نظم دهي و تغيير بنيادي در حوزه ي نگاه به جامعه مي پردازد. در فصول بعد، ابتدا هر يک از ابعاد ماتريس و مهم ترين پايه هاي نظري آنها توصيف شده و در ادامه مهم ترين تئوري هاي سازمان در هر رويکرد توصيف مي گردد. مطالعه اين کتاب از دو جهت مي تواند براي همه علاقمندان به تئوري هاي سازمان و مديريت، کليدي و حياتي باشد: اول، آشنايي کلي با مهم ترين مباني جامعه شناختي که در تحصيلات کلاسيک دانشگاهي رشته هاي حوزه مديريت کمتر به آنها پرداخته مي شود ، و دوم، دسته بندي اي بسيار جذاب و کارا از تئوري هاي سازمان که خوانندگان را براي تشخيص تفاوت ها و تشابه هاي آنها ياري مي دهد. سرفصل عناوين مهم کتاب عبارت است از: ***بخش اول: در جستجوي چهارچوب فصل اول: پيش فرض هايي درباره مايهت علوم اجتماعي فصل دوم: پيش فرض هايي درباره ماهيت جامعه فصل سوم: دوبعد: چهار پاردايم ***بخش دوم: پارادايم هاي مورد بررسي فصل چهارم: جامعه شناسي کارکردگرا فصل پنجم: نظريات سازماني کارکردگرا فصل ششم: جامعه شناسي تفسيري فصل هفتم: پارادايم تفسيري و مطالعه سازمان ها فصل هشتم: انسان گرايي بنيادي فصل نهم: نظريه ضد سازمان فصل دهم: ساختارگرايي بنيادي فصل يازدهم: نظريه سازماني بنيادي ***بخش سوم: نتايج فصل دوازدهم: مسيرهاي آينده: نظريه و تحقيق