تخفیف ویژه!
کد شناسه :319514

نقد و بررسي چيستي وحي قرآني در نگاه نو معتزله (با تاكيد بر ديدگاه نصر حامد ابوزيد)

85,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

مؤلف در اين کتاب ديدگاه نو معتزليان به ويژه ابوزيد را درباره چيستي وحي قرآني، بشري بودن قرآن و تاريخ پذيري قرآني از فرهنگ عصر نزول بررسي و نقد کرده است. اين کتاب در قلمرو نقد و بررسي ديدگاه نو معتزله درباره چيستي وحي قرآن است و هدف اصلي نويسنده نقد و ارزيابي مستدل مباني، ادله و نظريات نو معتزليان به ويژه ابوزيد درباره ويژگي هاي وحي قرآني است. فصلي از اين کتاب درباره مکاتب تأثيرگذار و نظريات ابوزيد درباره چيستي وحي قرآني بوده و در اين زمينه ديدگاه هاي معتزله درباره چيستي وحي قرآن طرح بحث شده است. هسته مشترک ديدگاه هاي مشترک ابوزيد درباره چيستي وحي قرآني و مباني هسته مشترک ديدگاه ابوزيد براي اثبات تاريخ مندي قرآن از جمله مباحثي است که در فصل سوم اين کتاب مطرح شده است. ادله ابوزيد درباره اثبات مباني قرآن، ادله و نقل آن از نظر عقلي و نقلي به صورت کلامي در اين فصل طرح بحث مي شود. چيستي وحي قرآني يکي از مباحث مهم در حوزه علوم اسلامي مي باشد و از زمان نزول قرآن تاکنون ديدگاه هاي مختلفي درباره اين موضوع تبيين شده و انديشمندان بر مبناي گرايش اسلام به مکاتب مختلف کلامي، فلسفي و عرفاني چيستي وحي قرآن را مطرح کردند.